Navigácia

Martin Križan

Sapere aude!- Maj odvahu používať vlastný rozum.

V roku 1999 som ukončil Pedagogickú fakultu UK v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Dejepis- Občianska náuka- Etická výchova. Od septembra toho istého roka  pôsobím na Súkromnom gymnáziu ako učiteľ týchto predmetov.  V roku 2009 som absolvoval rozširujúce vzdelávanie pre predmet Svet práce a taktiež úspešne absolvoval I. kvalifikačnú skúšku.

Neskôr som sa na škole okrem vyučovania začal venovať aj práci výchovného a karierového poradcu a tiež výchovno preventívnym činnostiam  v oblasti sociálnopatologických javov a výchovy k manželstvu a rodičovstvu čo trvá až doteraz. Pôsobil so aj ako krajský koordinátor súťaže Modelový európsky parlament. V minulom školskom roku som spolupracoval s časopisom Slovenka v projekte na podporu detí zo znevýhodneného prostredia.

Vzdelávacie aktivity a kurzy:

uvádzam len tie dlhodobejšie ukončované certifikátom)

  1. Street Law
  2. Mediácia a peer mediácia prostriedok riešenia konfliktov
  3. Ako vyučovať holokaust
  4. IKT vo vyučovacom  procese
  5. Modernizácia vyučovacieho procesu
  6. Ako tvoriť testové úlohy a maturitné  zadania v spoločenských vedách / v tejto oblasti som spolupracoval aj s MPC ako školiteľ pre Bratislavský kraj/

M.Križan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{2748}

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
    Vážska 32, 821 07 Bratislava
  • +421 x 02 45 64 00 11

Fotogaléria