Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ3
Anglický jazyk ANJ1
Anglický jazyk ANJ2
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z geografie CGG
Dejepis DEJ
Dejiny diplomacie DDI
Dejiny divadla DED
Dejiny umenia DEU
Diplomacia DPL
Diplomatická prax DIP
Diplomatický protokol DPT
Ekonómia ekonomika EKE
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FJ2
Francúzsky jazyk FJ3
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Golf golf
Hra na hudobnom nástroji - bicie HBN
Hra na hudobnom nástroji - flauta HrF
Hra na hudobnom nástroji - gitara HNG
Hra na hudobnom nástroji - husle HrH
Hra na hudobnom nástroji - klavír HNK
Hudobná skupina HuS
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chorvátsky jazyk CHJ
Informatika INF
Interpretačný seminár - 4.A ISE
Interpretačný seminár - Oktáva Iso
Kapitoly zo spoločenských vied KSV
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Literárno-dramatická výchova LDV
Literárny seminár LSE
Matematika MAT
Multikultúrna výchova MUV
Muzikálové štúdio MUS
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Náuka o spoločnosti nos-dš
Nemecký jazyk NEJ1
Nemecký jazyk NEJ2
Nemecký jazyk NEJ3
Občianska náuka OBN
Personálny manažment PMZ
Poľský jazyk PJA
Psychológia PSY
Psychosociálny tréning PST
Ruský jazyk RUJ1
Ruský jazyk RUJ2
Ruský jazyk RUJ3
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z biológie SzB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z dejín umenia DUS
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie Sec
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z nemeckého jazyka SzNJ
Seminár z občianskej náuky SzO
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry Szsjal
Seminár zo španielskeho jazyka SES
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk pre cudzincov SJJ
Sólový spev SOS
Spoločensko-vedný seminár SDW
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJ1
Španielsky jazyk SJ2
Španielsky jazyk SJ3
Taliansky jazyk TAJ
Tanečné štúdio TaS
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TeV
Účtovníctvo UCT
Umelecké činnosti UMC
Umelecké činnosti - výtvarná výchova UCVV
Umenie a kultúra EsV
Umenie a kultúra UKL
Umeno-vedný seminár UVS
Verejná správa VSA
Vybrané kapiitoly z dejín VKD
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VV2
Výtvarná výchova VYV
Základy práva ZAP
Základy programovania ZYP
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
    Vážska 32, 821 07 Bratislava
  • +421 x 02 45 64 00 11

Fotogaléria