Navigácia

Oznámenie vyhlásení verejnej obchodnej súťaže 12.10.2015

Spiatočné letenky Viedeň - Oslo 

Súkromné gymnázium, Vážska 32, 82107 Bratislava

                                                                                                                                                V Bratislave 12.10.2015

 

Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Názov zákazky: Spiatočné letenky Viedeň –Oslo
 2. Druh zákazky: Služby
 3. Postup vo verejnom obstarávaní: Prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky
 4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  6000EUR
 5. Špecifikácia požiadavky a opis predmetu zákazky: Letenky pre určených 17 osôb na dátum: 15.-20. Novembra 2015

          Termín predloženia ponúk do 14. 11.2015 do 12:00 hod

 1. Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – celková cena za službu. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní. V cene uvedenej v ponuke, musia byť zahrnuté všetky náklady na služby, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Cena musí byť uvedená bez DPH aj s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní v ponuke na túto skutočnosť. Celková cena musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase ponuky a musí byť trvalá a nemenná.
 2. Návrh zloženia na otváranie a vyhodnotenie ponúk:
 1. RNDr. Pavel Spišiak                 -predseda komisie
 2. Mgr. Vladimír Michalka          - člen komisie
 3. Mgr. Martin Križan                  - člen komisie

 

 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Michalka

Dátum:                 12.10.2015                                                                           ....................................................

                                                                                                                                          Mgr. Vladimír Michalka

 

 

Schvaľuje: riaditeľ Súkromného gymnázia

Dátum: 12.10.2015                                                                                           .....................................................

                                                                                                                                                RNDr. Pavel Spišiak

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
  Vážska 32, 821 07 Bratislava
 • +421 x 02 45 64 00 11

Fotogaléria